Konsep

Beberapa kategori produk seperti produk sedia dimakan (RTE), sedia dimasak (RTC), kesihatan, kecantikan, lifestyle, halal tourism dan perkhidmatan akan mengambil bahagian.

Ia akan dianjurkan dengan pelbagai pengisian tentang kesedaran mengenai industri halal seperti seminar dan taklimat untuk pensijilan halal, pembuatan, pembungkusan dan penjenamaan kepada usahawan SME.